ФОРУМ НА КЛЮЧАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ - Регистрация

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА canas-bg.com

 

Уважаеми потребители, настоящият сайт предназначен за продажби на едро и достъпен само за правоспособни ключари. Ако не сте ключар, но искате за закупите определен продукт пишете на email:orders@canas-bg.com

 I. ПРЕДМЕТ

 Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията

между КАНАС ЕООД, гр.София, бул.Патриарх Евтимий №19А,

ЕИК: BG 102 163 584,

наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу

 ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронен магазин „canas-bg.com”, наричан по-долу

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.Наименование на Доставчика: КАНАС ЕООД

2.Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Александровска 123

3.Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. Патриарх Евтимий 19А

4.Данни за кореспонденция: гр. СОфия, бул. Патриарх Евтимий 19А , Email: canas@sigma-bg.com , тел: +359 2 988 39 86

5.Вписване в публични регистри: ЕИК BG102 163 584

6.Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 137333/19.10.2010

7.Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

 

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

 

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 102 163 584

 

 III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

 Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://canas-bg.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2.Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3.Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5.Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6.Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5.

(1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://canas-bg.com или друго средство за комуникация от разстояние.

 (2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

 (3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

 (4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

 (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

Чл. 6.

(1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

 Чл. 7.

(1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

 (2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

 (3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Поръчай" и "Регистрация" и отметката „Съгласен съм с общите условия“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 (4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

 (5) При извършване на регистрацията или при извършване на поръчка, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

 

Чл. 8.

 (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

 (2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

 (3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

 (4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

 (5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

 (6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

 V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

 Чл. 9.

(1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 (2) Договорът се сключва на български език.

 (3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://canas-bg.com условия

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

 (5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

 (6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация или поръчка на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

 (7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

 (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

 (9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 10.

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 (1) Извършване на регистрация или поръчка в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 (2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

 (3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка в количка;

 (4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

 (5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

 (6) Потвърждение на поръчката;

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

 Чл. 11.

Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

 

Чл. 12.

(1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 (2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 (3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора: - При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

 (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

 (5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

 (6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.7

 (7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 

Чл. 13.

(1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

 (2) Потребителят заплаща на Доставчика или директно на куриерската компания цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 

Чл. 14.

(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

 (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

•за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

•за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

•за стоки, които са разпечатани, използвани, с нарушена цялост след момента на доставка или с нарушен търговски вид;

 

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

 (4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Не се възстановяват и разходите за транспорт до потребителя. (5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 

Чл. 15.

(1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

 (2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 5 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 (3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 5 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

 (4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

 (5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

 

Чл. 16.

(1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

 (2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго. (3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

 VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

 Чл. 17.

(1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок посдреством лично предаване или трето лице – куриерска компания.

 (2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

 

Чл. 18.

Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика лично, по телефон или по електронен път.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 Чл. 19.

(1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

 (2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

 

Чл. 20.

(1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 (2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли"

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

 Чл. 21.

(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

 (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

 (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://canas-bg.com/ условия заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

 Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

•при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

•по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

•едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

•при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

•при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

•в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

•в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на canas-bg.com

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Защитата на личните данни е от изключително значение за Канас ЕООД, затова процесът по обработка на Вашите лични данни ще бъде напълно открит и прозрачен за Вас.
Нашите координати?
Канас ЕООД е администратор на лични данни, и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.
Канас ЕООД
бул. Патриарх Евтимий 19А
гр. София
Регистрационен номер по ДДС: BG102 163 584
Къде се съхраняват Вашите данни?
Вашите лични данни се съхраняват на високо технологизирани сървърни пространства, които стопанисват и поддържат от Супер Хостинг БГ.
Кой има достъп до Вашите данни?
Достъп до Вашите лични данни за маркетингови цели има само администраторът на лични данни, посочен по-горе. За целите на обслужването на Вашите поръчки, ние предоставяме част от личните Ви данни, като напр. данни за контакт, в т.ч. име, ел. поща, адрес, телефон на трети страни – куриерски фирми, чрез които Вие сте посочили как да получите избраните от Вас продукти и услуги.
Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни.
Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?
За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.
Какви са Вашите права?
Право на достъп:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас на имейл на canas@canas-bg.com, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост:
Когато Канас ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.
Право на коригиране: 
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.
Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Канас ЕООД по всяко време, освен в следните ситуации:
* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка според счетоводните правила.
Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Канас ЕООД и ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.
Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения
Можете да се откажете от директния маркетинг по следнияте начин:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел

Право на ограничение
Имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни.
Как можете да приложите Вашите права?
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на canas@canas-bg.com
Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че КАНАС ЕООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.
Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

ОНЛАЙН ПОКУПКИ
Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.
Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.
Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори.
Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни:
* информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, доставчици на платежни услуги за Вашето плащане.
Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.
Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на canas-bg.com, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.
Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.
ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ
Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме специални предложения, покани чрез електронна поща, текстови съобщения и телефонни разговори.
Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни
* информация за контакт, например имейл адрес, телефонен номер и пощенски код

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация.
Право да оттеглите съгласието си:
Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг.
Ако го направите, няма да можем да Ви изпращаме допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.
Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие.

 

 
cron